Kvalitetssikring af dyrevelfærd for malkekvæg

Alle landmænd, der leverer mælk til de danske mejerier, skal opfylde en række krav til køernes velfærd og sundhed. Sikringen af dyrenes velfærd sker bl.a. via særlige kvalitetssikringsprogrammer, som landmændene skal følge.

 

Sikring af dyrevelfærden

Kvalitetssikring af dyrevelfærd er højt på dagsordenen hos mejerierne. Alle landmænd, der leverer mælk til et dansk mejeri, skal opfylde en række krav til køernes velfærd. Det sikrer, at mælkeproduktionen foregår, så køernes sundhed og velfærd fremmes. Det er både i køernes, landmændenes og mejeriernes bedste interesse – for sunde og tilfredse køer giver nemlig både bedre og mere mælk. Sikringen af dyrenes velfærd sker dels via en meget detaljeret lovgivning og dels i særlige kvalitetssikringsprogrammer, som landmændene er forpligtede til at følge.

Sådan sikrer mejerierne, at køerne har det godt

Der findes to kvalitetssikringsprogrammer for mejerierne og mælkeproducenterne. Det ene hedder ”Arlagården” og er Arlas eget kvalitetsprogram. Det andet program hedder ”Kvalitetsprogrammet for Gården” - også blot kaldet ”Gården” - dette program er for alle de andre mejerier og administreres af Mejeriforeningen.

Kravene i de to kvalitetssikringsprogrammer er næsten identiske, blot med mindre forskelle. Begge programmer har til formål at opfylde mejeriernes kvalitetspolitik, der består af fire hjørnestene, nemlig:

 • Mælkens sammensætning
 • Fødevaresikkerhed
 • Dyrevelfærd
 • Miljøhensyn

Dyrevelfærd hos malkekøer

I kvalitetssikringsprogrammerne er der fastlagt en række krav til dyrenes fodring, sundhed og trivsel. Kravene er inddelt i lovkrav, branchekrav og anbefalinger til de mange landmænd, der leverer mælk til mejerierne.

Med hensyn til fodring af malkekvæg så kræves det eksempelvis, at dyrene skal tilbydes foder i tilstrækkelige mængder og have adgang til frisk drikkevand. Hertil kommer, at landmanden skal holde øje med, at dyrene har det godt og trives. Der er også en række krav vedr. indretning af stalden og dyrenes pleje og renholdelse.

Her ses nogle af de vigtigste krav relateret til dyrevelfærd.

Krav til dyrevelfærd for malkekvæg

 • Alle dyr på stald tilses mindst én gang dagligt. Græssende dyr tilses hyppigt.
 • Dyrene skal fodres, vandes og passes, så deres behov hele tiden er dækket.
 • Syge dyr, herunder dyr der ikke trives, bliver taget under behandling.
 • Nyfødte kalve får nødvendig pleje samt tilstrækkelig med råmælk. Kalvene skal have mulighed for at se og røre andre kalve, og holdes øje med i forhold til gældende retningslinjer.
 • Kalve skal bedøves ved afhorning.
 • Dyrene skal holdes rene og velplejede - det indebærer regelmæssig klovbeskæring og klipning efter behov, og at dyrene holdes fri for parasitter.
 • Det anbefales, at dyrene kommer på græs, når det er til gavn for deres sundhed og velbefindende.
 • Der skal iværksættes tiltag for at forbedre besætningens sundhed ved sygdomsproblemer.
 • Stalden skal være passende ventileret, og klimaet skal være tilpasset opstaldningsformen. Ligeledes skal stalden skal have vinduer eller anden form for lysåbning for dagslys. Alle køernes hvilepladser skal holdes rene og fri for foderrester og gødning. Hvilepladserne skal ligeledes holdes tørre med strøelse, som kan skiftes.


Dyrenes velfærd kontrolleres løbende

Dyrevelfærden kontrolleres på flere niveauer. Først og fremmest foretager landmanden selv den daglige kontrol med dyrevelfærden på gården. Dernæst kommer besætningsdyrlægen regelmæssigt på besøg i besætningen og mindst to gange årligt gennemgås besætningens dyrevelfærd. 

En gang årligt kontrolleres alle økologiske besætninger af Landbrugsstyrelsen og her gennemgås også dyrevelfærden. Dyrevelfærden i ikke-økologiske besætninger, der er med i Bedre Dyrevelfærds-mærket kontrolleres af et uafhængigt kontrolorgan og det sker ligeledes årligt. 

Hvert 3. år kontrolleres besætningerne via Arlagården/Gården. Her foretages inspektionerne af et uafhængigt kontrolorgan. 

Også Fødevarestyrelsen kontrollerer dyrevelfærden ude på gårdene. Det sker ved hjælp af stikprøver og nogle gange i særlige kontrolkampagner, hvor der er fokus på særlige emner, fx opstaldning og fodring af kalve. 

Målet med kontrollen er at sikre, at alle forhold i mejeriproduktionen overvåges af både landmænd, mejerier og offentlige myndigheder. Det er forbrugernes garanti for, at alle forhold – også med hensyn til malkekøernes velfærd og trivsel – er, som de skal være.

 

 

Læs mere om dyrevelfærden i mejeribruget