Privatlivspolitik

Læs her om datasikkerhed, beskyttelse af personoplysninger m.m. på hjemmesiden foodcontest.dk

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af International Food Contest (samlet betegnet ”IFC”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for IFC’s virksomhed.

Om IFC

IFC er arrangør af eventet International Food Contest.

I forbindelse med driften af IFC’s virksomhed indsamler og behandler IFC personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. IFC er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til IFC’s behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

International Food Contest
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
E-mail: ifc@foodcontest.dk

Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er i forbindelse med IFC’s, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med driften af IFC’s virksomhed.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at IFC vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med gennemførelse af eventet IFC.

IFC indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger.

IFC vil indsamle oplysninger i følgende situationer:

 • Besøgende på foodcontest.dk
 • Registrering af produkter til udstillingen
 • Dommertilmelding
 • Sponsorering af ærespræmier

IFC indsamler og behandler oplysninger om besøgende på foodcontest.dk på to måder:

Vi indsamler konkret:

Besøgende på foodcontest.dk

 • IP-adresse

Registrering af produkter til udstillingen

 • Fornavn, mellemnavn(e) og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Virksomhed/organisation
 • Adresse
 • Oplysninger om tilmeldte produkter

Dommertilmelding

 • Fornavn, mellemnavn(e) og efternavn
 • E-mailadresse
 • Virksomhed/organisation
 • Oplysninger om tilmeldt hold

Sponsorering af ærespræmier

 • Fornavn, mellemnavn(e) og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Virksomhed/organisation
 • Adresse
 • Firmalogo

Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside

Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og på vores hjemmesider, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browser type, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed

Brug af dine personoplysninger

IFC behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

IFC behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold – IFC behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som IFC arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vore registre med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider – tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler

Overholdelse af love og regler, som IFC er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler som påhviler IFC.

IFC anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

IFC bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

IFC behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af dine aftaler med IFC (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til IFC’s legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som IFC er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Deling af personoplysninger

IFC videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

IFC kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed.

IFC tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

IFC videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

IFC deler personlysninger med

 • Vores leverandører af IT-services
 • Tredjeparter uden for EU/EØS

IFC deler også dine personoplysninger med firmaer i lande uden for EU/EØS, fx Google. Overførselsgrundlaget er certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45. Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield på privacyshield.gov.

Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er IFC’s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som IFC er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på ifc@foodcontest.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over IFC’s behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer

IFC evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.


14. december 2020